Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Skąd pochodzą Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • Bezpośrednio od Państwa,
 • Od podmiotu, który zawarł z Express Solution, umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,
 • Od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Express Solution, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest Express Solution, z siedzibą w 73037 Göppingen, pod adresem Rigistr 11, NIP: DE312325032, e-mail: dispo@expresssolution.de

Jakie dane przetwarzamy?

Express Solution przetwarza następujące kategorie danych:

 • dane kontaktowe,
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury,
 • dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji on-line,
 • dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług Express Solution (jeśli wyrażali Państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy z Express Solution,
 • w celu wykonania umowy zawartej z Express Solution na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Express Solution, np. wystawienia faktury lub rachunku, w celach marketingowych produktów i usług Express Solution (jeśli wyrazili państwo wcześniej, na takie działanie, stosowną zgodę).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Express Solution, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z Express Solution,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Express Solution. (np. wystawienie faktury),
 • prawnie uzasadniony interes Express Solution (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Express Solution na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),
 • wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe Przedsiębiorcom, z którymi Express Solution współpracuje, by mogli oni wykorzystywać je w celach marketingowych. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci Firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Dostęp do pełnej bazy firm współpracujących z Express Solution można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z nami.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Express Solution dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przeniesienia do innego administratora danych. W nawiązaniu do przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Express Solution mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Express Solution w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Express Solution jest legalne.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Express Solution lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Express Solution i jakie mogą być podnoszone wobec Express Solution. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Express Solution na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Express Solution?

Właściwym organem nadzorczym w tej kwestii jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Express Solution jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.